Các bảng ngữ pháp tiếng Đức quan trọng

0 884

3 phút Các bảng ngữ pháp tiếng Đức quan trọng giúp bạn tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học. Tiếng Đức cũng không nhiều đuôi ngữ pháp như ta tưởng.

Các bảng ngữ pháp tiếng Đức quan trọng

Các bảng ngữ pháp tiếng Đức quan trọng

3 phút

Các bảng ngữ pháp tiếng Đức quan trọng giúp bạn tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học. Như chúng ta đều biết, tiếng Đức có một đặc điểm mà ai cũng ngại, đó là nó có vẻ như có rất nhiều đuôi. Nếu chúng ta không nắm vững những đuôi ngữ pháp thì khó có thể tra từ điển được. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kĩ, thực ra, tiếng Đức không nhiều đuôi ngữ pháp như ta tưởng. Dưới đây là tất cả các bảng ngữ pháp quan trọng mà bạn cần phải thuộc nếu muốn làm chủ tiếng Đức.

Các bảng đều được đánh số như sau:

Theo dòng:

Theo cột:

 • Giống đực | Giống cái | Giống trung | Số nhiều

Bảng đại từ nhân xưng tiếng Đức

 tôibạnanh ấycô ấychúng tôicác bạnhọNgài / các Ngài
1ichduersieeswirihrsieSie
4michdichihnsieesunseuchsieSie
3mirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen
2meinerdeinerseinerihrerseinerunsereuerihrerIhrer

Lưu ý:

 • Cách 2 của đại từ nhân xưng khá giống với mạo từ sở hữu. Tuy nhiên, chúng không phải là một. Các bạn xem cách chia mạo từ sở hữu ở bảng dưới.

Bảng mạo từ sở hữu

Giống đực

 meindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
1meindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
4meinendeinenseinenihrenseinenunsereneurenihrenIhren
3meinemdeinemseinemihremseinemunseremeueremihremIhrem
2meinesdeinesseinesihresseinesunsereseueresihresIhres

Giống cái

 meindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
1meinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre
4meinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre
3meinerdeinerseinerihrerseinerunserereuererihrerIhrer
2meinerdeinerseinerihrerseinerunserereuererihrerIhrer

Giống trung

 meindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
1meindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
4meindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
3meinemdeinemseinemihremseinemunseremeueremihremIhrem
2meinesdeinesseinesihresseinesunsereseueresihresIhres

Số nhiều

 meindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
1meinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre
4meinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre
3meinendeinenseinenihrenseinenunsereneurenihrenIhren
2meinerdeinerseinerihrerseinerunserereuererihrerIhrer

Tóm tắt các đuôi đi với mạo từ sở hữu

 Giống đựcGiống cáiGiống trungSố nhiều
1#e#e
4ene#e
3emeremen
2enerener

Lưu ý:

 • Dấu „#“ nghĩa là không có đuôi.
 • Danh từ số nhiều ở cách 3 được thêm đuôi „n“. Ví dụ: meinen Kindern

Thêm đuôi vào danh từ ở cách 2 – sở hữu cách

Có bốn cách thêm đuôi vào danh từ giống đực và giống trung

 • „s“
 • „es“
 • „en“
 • không có đuôi (chỉ dành cho một số ít trường hợp là từ mới du nhập vào tiếng Đức.)

Các qui tắc đơn giản để thêm đuôi

 • Danh từ giống đực, giống trung kết thúc bằng -s, -ss, -z hoặc -tz -> thêm „es.“ Ví dụ: des Hauses, des Tanzes, des Sitzes.
 • Danh từ giống đực, giống trung kết thúc bằng 1 nguyên âm hoặc 1 nguyên âm và âm „h“ -> thêm „s.“ Ví dụ: des Schnees, des Baus, des Hais, des Strohs.
 • Danh từ giống đực, giống trung kết thúc bằng -en, -em, -el, -er hoặc nguyên âm hẹp -> thêm „s.“ Ví dụ: des Fahrens, des Problems, des Igels, des Lesers, des Wägelchens, des Bübleins.
 • Danh từ yếu -> thêm „en“ hoặc „n“

Lưu ý:

 • Đôi khi thêm „es“ hay „s“ còn phụ thuộc vào nhịp điệu của câu. Nếu bạn thấy thêm „es“ hay „s“ nghe hay hơn thì cứ mạnh dạn sử dụng. Ví dụ: „des Bundesrates Ausflug“ hay der „Ausflug des Bundesrats“ đều được.

Bảng cụm danh từ có mạo từ xác định

derdiedasdie
der gute Vaterdie gute Mutterdas gute Kinddie guten Kinder
den guten Vaterdie gute Mutterdas gute Kinddie guten Kinder
dem guten Vaterder guten Mutterdem guten Kindden guten Kindern
des guten Vatersder guten Mutterdes guten Kindesder guten Kinder
Cùng nhóm: dieser, jeder, jener, solcher, welcher, aller (đổi đuôi er theo der, die, das, die)

Bảng cụm danh từ có mạo từ không xác định

eineineeinkeine/meine…
ein guter Vatereine gute Mutterein gutes Kindmeine guten Kinder
einen guten Vatereine gute Mutterein gutes Kindmeine guten Kinder
einem guten Vatereiner guten Muttereinem guten Kindmeinen guten Kindern
eines guten Vaterseiner guten Muttereines guten Kindesmeiner guten Kinder
Cùng nhóm: mein, dein, sein… kein… (các bạn thêm đuôi e, e, en, er… như ở các cột tương ứng. Ví dụ: mein guter Vater, meine gute Mutter mein gutes Kind, meine guten Kinder)

Lưu ý:

 • Các mạo từ sở hữu mein, dein, sein … ở giống đực, giống cái, giống trung, số nhiều vui lòng xem ở bảng trên.
 • Tính từ và danh từ sau mạo từ sở hữu tuân theo qui tắc của bảng cụm danh từ có mạo từ không xác định.

Bảng cụm danh từ không có mạo từ

Giống đựcGiống cáiGiống trungSố nhiều
guter Vatergute Muttergutes Kindgute Kinder
guten Vatergute Muttergutes Kindgute Kinder
gutem Vaterguter Muttergutem Kindguten Kindern
guten Vatersguter Mutterguten Kindesguter Kinder
Cùng nhóm: viele, einige, mehrere, verschiedene, wenige

Bảng đuôi động từ

 ichduer/sie/eswir/sie/Sieihr
Hiện tạiesttent
Quá khứ qui tắctetesttetentet
Quá khứ bất qui tắc#st#ent
Giả địnheesteenet

Ví dụ:

 ichduer/sie/eswir/sie/Sieihr
Hiện tạikommekommstkommtkommenkommt
Quá khứ qui tắcsagtesagtestsagtesagtensagtet
Quá khứ bất qui tắckam#kamstkam#kamenkamt
Giả địnhwärewärestwärewärenwäret

Bảng phân tích các thành phần ngữ pháp trong câu

Chủ ngữĐộng từGián tiếpTrực tiếpSở hữu
Tôiđưacô ấycái bútcủa vợ tôi.
sinh ra động từdiễn tả hoạt động của chủ ngữkhông bị động từ tác động lênbị động từ tác động lênsở hữu của danh từ „vợ tôi“
Ichgebeihrden Kulimeiner Frau.

Bảng vị trí các từ trong câu

012333334
  Động từ 1Chủ ngữGián tiếpThời gianĐịa điểmTrực tiếpĐộng từ 2
Chủ ngữDer Lehrerhat dem Schülergesternin der Schuleden Testzurückgegeben.
Gián tiếpDem Schülerhatder Lehrer gesternin der Schuleden Testzurückgegeben.
Thời gianGesternhatder Lehrerdem Schüler in der Schuleden Testzurückgegeben.
Địa điểmIn der Schulehatder Lehrerdem Schülergestern den Testzurückgegeben.
Trực tiếpDen Testhatder Lehrerdem Schülergesternin der Schule zurückgegeben.

Lưu ý:

 • Vị trí số 2 và số 4 chỉ dành cho động từ.
 • Vị trí số 4 là vị trí cuối cùng trong câu hoặc mệnh đề.
 • Vị trí số 3 (gồm rất nhiều vị trí nhỏ khác) là vị trí đứng sau vị trí số 2 và trước vị trí số 4.
 • Các vị trí số 3 và số 1 có thể đổi chỗ cho nhau.
 • Chủ ngữ không nhất thiết phải đứng đầu.
 • Các từ loại đứng ở cùng vị trí thứ 3 phải sắp xếp theo trình tự có qui tắc: thời gian -> địa điểm.
 • Nếu không nhớ từ loại nào đứng trước, từ loại nào đứng sau tại vị trí số 3 -> chuyển một từ về vị trí số 1.

Vị trí của tân ngữ trực tiếp và gián tiếp

Ta chỉ cần nhớ ba qui tắc cơ bản sau:

 • Cả hai đều là đại từ nhân xưng: Trực tiếp > Gián tiếp. Ví dụ: ich gebe ihn ihm.
 • Một là đại từ nhân xưng một là cụm danh từ: Đại từ nhân xưng đứng trước.
 • Cả hai là cụm danh từ: Gián tiếp > trực tiếp. Ví dụ: ich gebe dem Mann den Kuli.

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 23: Danh từ trong tiếng Đức

Danh từ trong tiếng Đức là một loại từ quan trọng bậc nhất. Đặc điểm của nó ra sao? Chúng ta cần chú ý những gì khi sử dụng danh từ?

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề học tiếng Đức

Hầu như kì thi nào cũng có chủ đề học ngoại ngữ và tiếng Đức. Chúng ta hãy cùng nhau học thuộc từ vựng và những mẫu câu cơ bản có liên quan nhé.

Tình huống mua bán trong tiếng Đức

Đi chợ là một trong những hoạt động không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta hãy luyện tập thành thạo các tình huống liên quan đến mua bán trong tiếng Đức nhé.

Học tiếng Đức dễ dàng với bộ thẻ từ vựng 1000 từ tiếng Đức A1

Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ học tiếng Đức miễn phí và rất hữu ích, đó là Bộ thẻ từ vựng 1000 từ tiếng Đức A1 tại CLB Tiếng Đức Việt Đức.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề trường học

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề trường học gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

15 bài học tiếng Đức cho người mới bắt đầu

15 bài tiếng Đức cho người mới bắt đầu giúp bạn xây dựng nền tảng kiến thức tiếng Đức vững chắc. Muốn làm chủ tiếng Đức bạn không thể bỏ qua.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề tình bạn

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề tình bạn gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 22: Sở hữu cách trong tiếng Đức - der Genitiv

Sở hữu cách chính là sở hữu của danh từ, cụm danh từ... Vậy sở hữu cách trong tiếng Đức có bị chia thành đối cách hay tặng cách nữa không?

Từ vựng tiếng Đức theo chủ đề nghề nghiệp thủ công

Bạn đã bao giờ sửa chữa nhà cửa hay chưa? Nếu không biết những nghề nghiệp sau, bạn sẽ khó có thể google để tìm được đúng thợ phải không nào?

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

5 9 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x