Tình huống tại nơi đỗ xe trong tiếng Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức