Tình huống ở cửa hải quan trong tiếng Đức – Beim Zoll

CLB Tiếng Đức Việt Đức