222 từ tiếng Đức thường dùng phân theo từ loại

0 589

7 phút Bạn chắc chắn sẽ cần 222 từ tiếng Đức này để nói tiếng Đức trôi chảy. CLB Tiếng Đức Việt Đức đã chia chúng theo danh mục ngữ pháp, vì vậy, bạn sẽ dễ dàng hơn khi tập trung vào một nhóm tại một thời điểm.

222 từ tiếng Đức thường dùng phân theo từ loại

222 từ tiếng Đức thường dùng phân theo từ loại

7 phút

222 từ tiếng Đức thường dùng phân theo từ loại giúp bạn nói tiếng Đức trôi chảy. CLB Tiếng Đức Việt Đức đã chia chúng theo danh mục ngữ pháp, giúp bạn dễ dàng hơn khi tập trung vào một nhóm tại một thời điểm. Tất nhiên, có nhiều từ hơn trong tiếng Đức. Tuy nhiên, một khi bạn biết những từ này, việc nói tiếng Đức sẽ chỉ là vấn đề ngữ pháp.

Danh từ

 1. das Beispiel , -e
  Nghĩa
  ví dụ
 2. das Ende , -n
  Nghĩa
  kết thúc
 3. das Geld ,
  Nghĩa
  tiền
 4. das Haus , -¨er
  Nghĩa
  nhà
 5. das Jahr , -e
  Nghĩa
  năm
 6. das Kind , -er
  Nghĩa
  trẻ em
 7. das Land , -¨er
  Nghĩa
  đất nước, nông thôn
 8. das Leben ,
  Nghĩa
  cuộc sống
 9. das Mädchen ,
  Nghĩa
  cô gái
 10. das Mal , -e
  Nghĩa
  lần
 11. das Problem , -e
  Nghĩa
  vấn đề
 12. das Prozent , -e
  Nghĩa
  phần trăm
 13. das Recht , -e
  Nghĩa
  đúng, quyền
 14. der Abend ,
  Nghĩa
  buổi tối
 15. der Fall , -¨e
  Nghĩa
  trường hợp
 16. der Freund ,
  Nghĩa
  bạn trai
 17. der Herr , -en
  Nghĩa
  quý ông
 18. der Junge , -n
  Nghĩa
  chàng trai
 19. der Mann , -¨er
  Nghĩa
  đàn ông
 20. der Mensch , -en
  Nghĩa
  con người
 21. der Tag , -e
  Nghĩa
  ngày
 22. der/das Teil , -e
  Nghĩa
  phần
 23. die Angst ,
  Nghĩa
  nỗi sợ
 24. die Arbeit , -en
  Nghĩa
  công việc
 25. die Frage , -n
  Nghĩa
  câu hỏi
 26. die Frau , -en
  Nghĩa
  phụ nữ
 27. die Hand , -¨e
  Nghĩa
  bàn tay
 28. die Leute ,
  Nghĩa
  mọi người
 29. die Million (Mio.) , -en
  Nghĩa
  triệu
 30. die Stadt , -¨e
  Nghĩa
  thành phố
 31. die Welt , -en
  Nghĩa
  thế giới
 32. die Zeit ,
  Nghĩa
  thời gian

Động từ

 1. anrufen
  Nghĩa
  gọi điện
 2. arbeiten
  Nghĩa
  làm việc
 3. bleiben
  Nghĩa
  ở lại
 4. brauchen
  Nghĩa
  cần
 5. bringen
  Nghĩa
  đem, mang
 6. denken
  Nghĩa
  nghĩ
 7. dürfen
  Nghĩa
  được phép
 8. finden
  Nghĩa
  tìm, tìm thấy
 9. geben
  Nghĩa
  đưa
 10. gehen
  Nghĩa
  đi
 11. glauben
  Nghĩa
  tin
 12. haben
  Nghĩa
 13. heißen
  Nghĩa
  được gọi là
 14. kommen
  Nghĩa
  tới
 15. können
  Nghĩa
  có thể
 16. lassen
  Nghĩa
  để, cho phép
 17. leben
  Nghĩa
  sống
 18. liegen
  Nghĩa
  nằm
 19. machen
  Nghĩa
  làm, tạo ra
 20. müssen
  Nghĩa
  phải
 21. nehmen
  Nghĩa
  cầm nắm
 22. sagen
  Nghĩa
  nói
 23. sehen
  Nghĩa
  nhìn thấy
 24. sein
  Nghĩa
  thì, là ở
 25. sollen
  Nghĩa
  nên
 26. stehen
  Nghĩa
  đứng
 27. tun
  Nghĩa
  làm
 28. wissen
  Nghĩa
  biết
 29. wollen
  Nghĩa
  muốn
 30. werden
  Nghĩa
  sẽ, trở thành

Tính từ

 1. alt
  Nghĩa
  già, cũ
 2. ganz
  Nghĩa
  rất, toàn
 3. deutsch
  Nghĩa
  tiếng Đức
 4. eigen
  Nghĩa
  của riêng
 5. erste , -r, -s
  Nghĩa
  đầu tiên
 6. genau
  Nghĩa
  chính xác
 7. gleich
  Nghĩa
  bằng
 8. groß
  Nghĩa
  to, lớn
 9. gut
  Nghĩa
  tốt
 10. hoch
  Nghĩa
  cao
 11. jung
  Nghĩa
  trẻ
 12. klein
  Nghĩa
  nhỏ
 13. kurz
  Nghĩa
  ngắn, nhanh
 14. lang
  Nghĩa
  dài, lâu
 15. letzte , -r, -s
  Nghĩa
  cuối
 16. möglich
  Nghĩa
  có thể
 17. neu
  Nghĩa
  mới
 18. richtig
  Nghĩa
  đúng
 19. spät
  Nghĩa
  muộn
 20. stark
  Nghĩa
  khỏe, mạnh
 21. verschieden
  Nghĩa
  khác, đa dạng
 22. weitere , -r, -s
  Nghĩa
  thêm, tiếp
 23. wichtig
  Nghĩa
  quan trọng
 24. wirklich
  Nghĩa
  thực sự
 25. besser
  Nghĩa
  tốt hơn
 26. einfach
  Nghĩa
  đơn giản
 27. schön
  Nghĩa
  đẹp
 28. viel
  Nghĩa
  nhiều
 29. weiß
  Nghĩa
  trắng
 30. genug
  Nghĩa
  đủ
 31. los
  Nghĩa
  mất

Trạng từ

 1. also
  Nghĩa
  vì vậy, do đó
 2. auch
  Nghĩa
  cũng
 3. da
  Nghĩa
  ở đó, ở đây
 4. dabei
  Nghĩa
  ở đó
 5. dafür
  Nghĩa
  cho điều đó
 6. dann
  Nghĩa
  sau đó
 7. davon
  Nghĩa
  về điều đó
 8. doch
  Nghĩa
  nhưng, vẫn
 9. dort
  Nghĩa
  ở đó
 10. eben
  Nghĩa
  ngay bây giờ
 11. eigentlich
  Nghĩa
  thực sự, thực tế
 12. erst
  Nghĩa
  đầu tiên
 13. gar
  Nghĩa
  rất
 14. heute
  Nghĩa
  hôm nay
 15. hier
  Nghĩa
  ở đây
 16. immer
  Nghĩa
  luôn luôn
 17. jetzt
  Nghĩa
  bây giờ
 18. mehr
  Nghĩa
  hơn, nữa
 19. natürlich
  Nghĩa
  tất nhiên
 20. nicht
  Nghĩa
  không
 21. nie
  Nghĩa
  không bao giờ
 22. noch
  Nghĩa
  vẫn, chưa
 23. nun
  Nghĩa
  bây giờ
 24. nur
  Nghĩa
  chỉ
 25. oben
  Nghĩa
  ở trên
 26. schon
  Nghĩa
  đã
 27. sehr
  Nghĩa
  rất
 28. so
  Nghĩa
  vì vậy, do đó
 29. vielleicht
  Nghĩa
  có lẽ, có thể
 30. warum
  Nghĩa
  tại sao
 31. weit
  Nghĩa
  rộng, xa
 32. wieder
  Nghĩa
  lại
 33. zurück
  Nghĩa
  quay lại
 34. ganz
  Nghĩa
  rất
 35. gerade
  Nghĩa
  đang
 36. aber
  Nghĩa
  nhưng
 37. damit
  Nghĩa
  với điều này
 38. wo
  Nghĩa
  ở đâu
 39. wie
  Nghĩa
  như nào
 40. ja
  Nghĩa
  vâng
 41. nein
  Nghĩa
  không

Từ nối

 1. als
  Nghĩa
  hơn, khi, như thể
 2. bevor
  Nghĩa
  trước khi
 3. beziehungsweise
  Nghĩa
  hoặc, tương ứng
 4. dass
  Nghĩa
  rằng
 5. denn
  Nghĩa
  bởi vì
 6. entweder…oder
  Nghĩa
  hoặc… hoặc…
 7. falls
  Nghĩa
  trong trường hợp, nếu
 8. indem
  Nghĩa
  trong khi
 9. nachdem
  Nghĩa
  sau khi
 10. ob
  Nghĩa
  liệu
 11. obwohl
  Nghĩa
  mặc dù
 12. oder
  Nghĩa
  hoặc
 13. so dass
  Nghĩa
  do đó
 14. sobald
  Nghĩa
  ngay khi
 15. solange
  Nghĩa
  ngay khi
 16. sondern
  Nghĩa
  thay vào đó
 17. sowie
  Nghĩa
  cũng như
 18. sowohl … und
  Nghĩa
  vừa… vừa…
 19. und
  Nghĩa
 20. weder  noch
  Nghĩa
  không… cũng không
 21. weil
  Nghĩa
  bởi vì
 22. wenn
  Nghĩa
  khi, nếu
 23. zumal
  Nghĩa
  nói riêng, đặc biệt

Đại từ

 1. diese
  Nghĩa
  này, cái này
 2. ein
  Nghĩa
  một
 3. andere
  Nghĩa
  khác
 4. kein
  Nghĩa
  không
 5. man
  Nghĩa
  người ta
 6. nichts
  Nghĩa
  không có gì
 7. all
  Nghĩa
  tất cả
 8. etwas
  Nghĩa
  một cái gì đó, vài
 9. ach
  Nghĩa
  ồ, ối
 10. bitte
  Nghĩa
  làm ơn
 11. danke
  Nghĩa
  cám ơn
 12. was
  Nghĩa
  cái gì
 13. wer
  Nghĩa
  ai
 14. du
  Nghĩa
  bạn
 15. er
  Nghĩa
  anh ấy
 16. es
  Nghĩa
 17. euch
  Nghĩa
  các bạn
 18. ihm
  Nghĩa
  anh ấy
 19. ihn
  Nghĩa
  anh ấy
 20. ihnen
  Nghĩa
  họ
 21. mir
  Nghĩa
  tôi
 22. Sie
  Nghĩa
  Ngài
 23. sie
  Nghĩa
  cô ấy, họ
 24. wir
  Nghĩa
  chúng tôi
 25. ihr
  Nghĩa
  các bạn, cô ấy, của cô ấy
 26. dich
  Nghĩa
  bạn
 27. dir
  Nghĩa
  bạn
 28. uns
  Nghĩa
  chúng tôi
 29. mich
  Nghĩa
  tôi
 30. ich
  Nghĩa
  tôi
 31. deine
  Nghĩa
  của bạn
 32. ihre
  Nghĩa
  của cô ấy, của họ
 33. Ihre
  Nghĩa
  của các Ngài
 34. mein
  Nghĩa
  của tôi
 35. am
  Nghĩa
  vào, trên, tại
 36. an
  Nghĩa
  tới, trên

Giới từ

 1. am
  Nghĩa
  vào, trên
 2. an
  Nghĩa
  tới
 3. auf
  Nghĩa
  trên, về
 4. aus
  Nghĩa
  từ
 5. bei
  Nghĩa
  tại, gần
 6. durch
  Nghĩa
  xuyên qua, bằng
 7. für
  Nghĩa
  cho
 8. gegen
  Nghĩa
  chống lại
 9. gegenüber
  Nghĩa
  đối diện
 10. hinter
  Nghĩa
  đằng sau
 11. im
  Nghĩa
  trong
 12. in
  Nghĩa
  trong
 13. ins
  Nghĩa
  vào trong
 14. mit
  Nghĩa
  với
 15. nach
  Nghĩa
  sau, sau khi
 16. neben
  Nghĩa
  bên cạnh
 17. ohne
  Nghĩa
  không có
 18. seit
  Nghĩa
  từ
 19. über
  Nghĩa
  phía trên, vượt qua
 20. um
  Nghĩa
  tại, xung quanh
 21. unter
  Nghĩa
  dưới
 22. von
  Nghĩa
  từ, về
 23. vor
  Nghĩa
  trước kia, phía trước
 24. während
  Nghĩa
  trong khi
 25. wegen
  Nghĩa
  do, vì
 26. zu
  Nghĩa
  tới
 27. zwischen
  Nghĩa
  ở giữa
 28. ab
  Nghĩa
  từ
 29. bis
  Nghĩa
  tới
 30. sich
  Nghĩa
  tự mình, bản thân

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 22: Sở hữu cách trong tiếng Đức - der Genitiv

Sở hữu cách chính là sở hữu của danh từ, cụm danh từ... Vậy sở hữu cách trong tiếng Đức có bị chia thành đối cách hay tặng cách nữa không?

[Đọc A1] - Ngày cuối tuần

„Ngày cuối tuần“ là một bài đọc hiểu tiếng Đức thuộc trình độ A2. Qua mỗi bài đọc, bạn lại có dịp ôn lại từ vựng và củng cố ngữ pháp.

Các bảng ngữ pháp tiếng Đức quan trọng

Các bảng ngữ pháp tiếng Đức quan trọng giúp bạn tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học. Tiếng Đức cũng không nhiều đuôi ngữ pháp như ta tưởng.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề thời gian rảnh và sở thích

Mẫu câu chủ đề thời gian rảnh, sở thích gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 24: Phân biệt giống của danh từ trong tiếng Đức

Một số qui tắc cơ bản để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nhớ giống của danh từ trong tiếng Đức. Der, die, das không làm khó được bạn nữa.

Bài 39: Động từ bất qui tắc tiếng Đức chia theo trình độ

173 động từ bất qui tắc tiếng Đức thường dùng, được thể hiện ở bốn dạng: nguyên thể, hiện tại, quá khứ, phân từ, giúp chia chuẩn 14 thì tiếng Đức.

Bạn muốn học 1000 từ vựng tiếng Đức trình độ A1 một cách hiệu quả và thú vị?

Chào mừng bạn đến với blog của CLB Tiếng Đức Việt Đức, nơi chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Đức cho người Việt. Trong bài viết này, chúng mình sẽ giúp bạn học 1000 từ vựng tiếng Đức trình độ A1 một cách hiệu quả và thú vị. Bạn có biết rằng...

Kiểm tra kiến thức der die das mỗi ngày trình độ A2

Bạn luôn lo lắng về der die das die (PL)? Hãy làm bài tập thường xuyên để xóa bỏ nỗi lo bạn nhé.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề nơi ở - mein Wohnort

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề nơi ở - mein Wohnort, một trong những chủ đề trong kì thi nói.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

5 6 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x