222 từ tiếng Đức thường dùng phân theo từ loại

CLB Tiếng Đức Việt Đức