Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề học tiếng Đức

0 434

7 phút Hầu như kì thi nào cũng có chủ đề học ngoại ngữ và tiếng Đức. Chúng ta hãy cùng nhau học thuộc từ vựng và những mẫu câu cơ bản có liên quan nhé.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề học ngoại ngữ và tiếng Đức

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề học ngoại ngữ và tiếng Đức

7 phút

Đây là một chủ đề hầu như kì thi nào cũng có. Chúng ta hãy cùng CLB Tiếng Đức Việt Đức học thuộc từ vựng và những mẫu câu cơ bản có liên quan nhé.

A. Informationen zum Thema „Sprachen lernen“ geben | Đưa thông tin về chủ đề „học ngôn ngữ“

Sprachen lernen | Học ngôn ngữ

 • Meine Muttersprache ist Spanisch.
  Nghĩa
  Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Tây Ban Nha.
 • Ich habe zwei Muttersprachen. Mein Vater spricht Arabisch und meine Mutter Französisch.
  Nghĩa
  Tôi có hai tiếng mẹ đẻ. Cha tôi nói tiếng Ả Rập và mẹ tôi nói tiếng Pháp.
 • Mit meinem Vater spreche ich Arabisch und mit meiner Mutter Französisch.
  Nghĩa
  Tôi nói tiếng Ả Rập với cha tôi và tiếng Pháp với mẹ tôi.
 • Ich spreche vier Sprachen: Polnisch, Italienisch, Englisch und Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi nói bốn thứ tiếng: Ba Lan, Ý, Anh và Đức.
 • Ich lerne seit drei Jahren Portugiesisch.
  Nghĩa
  Tôi đã học tiếng Bồ Đào Nha được ba năm nay.
 • Ich lerne erst einen Monat Türkisch.
  Nghĩa
  Tôi chỉ mới học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ được một tháng.
 • Ich lerne schon fünf Jahre Russisch.
  Nghĩa
  Tôi đã học tiếng Nga được năm năm.
 • Ich spreche perfekt Schwedisch. Ich spreche (sehr) gut Persisch. Ich spreche ein bisschen Serbisch.
  Nghĩa
  Tôi nói tiếng Thụy Điển hoàn hảo. Tôi nói tiếng Ba Tư (rất) tốt. Tôi nói một chút tiếng Serbia.
 • Ich spreche schlecht Rumänisch.
  Nghĩa
  Tôi nói tiếng Romania không tốt.
 • Ich möchte/will Finnisch lernen.
  Nghĩa
  Tôi muốn học tiếng Phần Lan.
 • Ich spreche kein/nicht Dänisch.
  Nghĩa
  Tôi không nói được tiếng Đan Mạch.
 • Ich habe vier Jahre (lang) Türkisch gelernt.
  Nghĩa
  Tôi đã học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ được bốn năm nay.
 • In der Schule habe ich Englisch und Französisch gelernt.
  Nghĩa
  Tôi đã học tiếng Anh và tiếng Pháp ở trường.

Deutsch lernen | Học tiếng Đức

 • Ich lerne seit einem Jahr/seit vier Jahren Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đã học tiếng Đức được một năm / bốn năm.
 • Ich lerne schon drei Jahre Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đã học tiếng Đức được ba năm.
 • Ich lerne seit Februar/seit 2013/seit September 2012 Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đã học tiếng Đức từ tháng 2 / từ năm 2013 / từ tháng 9 năm 2012.
 • Ich besuche/mache einen Deutschkurs am/im Goethe Institut.
  Nghĩa
  Tôi đang tham gia / thực hiện một khóa học tiếng Đức tại Viện Goethe.
 • Ich lerne in einer Sprachschule Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đang học tiếng Đức trong một trường ngoại ngữ.
 • Ich lerne in meiner Schule Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đang học tiếng Đức ở trường học của tôi.
 • Ich studiere an der Universität Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đang học tiếng Đức tại trường đại học.
 • Ich nehme an einem Integrationskurs teil.
  Nghĩa
  Tôi đang tham gia một khóa học hội nhập.
 • Der Deutschkurs dauert einen Monat/sechs Monate.
  Nghĩa
  Khóa học tiếng Đức kéo dài một tháng / sáu tháng.
 • Der Deutschkurs geht von September bis Mai.
  Nghĩa
  Khóa học tiếng Đức kéo dài từ tháng 9 đến tháng 5.
 • Dreimal pro Woche gehe ich zum/in den Deutschkurs.
  Nghĩa
  Tôi đi học tiếng Đức ba lần một tuần.
 • Ich habe montags und mittwochs von 19 bis 21 Uhr Deutschunterricht.
  Nghĩa
  Tôi học tiếng Đức vào thứ Hai và thứ Tư từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
 • In meinem/unserem Deutschkurs sind 20 Personen.
  Nghĩa
  Có 20 người trong lớp học tiếng Đức của tôi / chúng tôi.
 • Wir sind 20 Schüler und Schülerinnen im Deutschkurs.
  Nghĩa
  Lớp học tiếng Đức của chúng tôi có 20 học viên.
 • Unser Deutschlehrer/Unsere Deutschlehrerin heißt…
  Nghĩa
  Cô/thầy giáo tiếng Đức của chúng tôi tên là …
 • Ich habe früher in der Schule Deutsch gelernt.
  Nghĩa
  Trước đây, tôi đã từng học tiếng Đức ở trường.
 • Ich will/möchte besser Deutsch sprechen.
  Nghĩa
  Tôi muốn nói tiếng Đức tốt hơn.
 • Ich will nach Deutschland reisen und dort mein Deutsch verbessern.
  Nghĩa
  Tôi muốn đi du lịch Đức và nâng cao trình độ tiếng Đức của mình ở đó.
 • Ich will/muss mein Deutsch verbessern. Deshalb besuche/mache ich im Sommer einen Deutschkurs.
  Nghĩa
  Tôi muốn / phải cải thiện tiếng Đức của mình. Đó là lý do tại sao tôi tham gia / học một khóa học tiếng Đức vào mùa hè.
 • Ich lerne allein/im Internet Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đang học tiếng Đức một mình / trên Internet.
 • Ich habe (das) Sprachniveau A2.
  Nghĩa
  Tôi có trình độ ngoại ngữ A2.
 • In Deutsch habe ich das Sprachniveau A1.
  Nghĩa
  Về tiếng Đức, tôi có trình độ ngoại ngữ A1.
 • In drei Monaten habe ich eine Deutschprüfung. Ich muss viel für die/meine Deutschprüfung lernen.
  Nghĩa
  Tôi sẽ có một kỳ thi tiếng Đức trong ba tháng nữa. Tôi phải học rất nhiều cho kỳ thi tiếng Đức.
 • Die Prüfung hat vier Teile: Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben und Sprechen.
  Nghĩa
  Đề thi có 4 phần: đọc hiểu, nghe hiểu, viết và nói.
 • Ich habe meine Deutschprüfung (nicht) bestanden.
  Nghĩa
  Tôi đã (không) vượt qua kỳ thi tiếng Đức của mình.
 • Ich finde die Sprache/die Grammatik/die Aussprache schwer/schwierig/kompliziert/ leicht/einfach.
  Nghĩa
  Tôi thấy ngôn ngữ / ngữ pháp / phát âm khó / phức tạp / dễ / đơn giản.
 • Ich finde den Wortschatz sehr wichtig. Deshalb lerne ich viele Vokabeln.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng từ vựng là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi học được rất nhiều từ vựng.
 • Ich kann schon gutschreiben, aber ich muss noch besser Deutsch sprechen.
  Nghĩa
  Tôi có thể viết tốt, nhưng tôi vẫn còn phải nói tiếng Đức tốt hơn.
 • Ich verstehe nicht viel. Ich mache (noch) viele Fehler.
  Nghĩa
  Tôi không hiểu nhiều. Tôi (vẫn) mắc rất nhiều sai lầm.
 • Ich lerne Deutsch, …
  Nghĩa
  Tôi đang học tiếng Đức, …
 • … weil die Sprache mir gefällt.
  Nghĩa
  … bởi vì tôi thích ngôn ngữ này.
 • … weil ich gern Sprachen lerne.
  Nghĩa
  … bởi vì tôi thích học ngôn ngữ.
 • … weil ich es für meine Arbeit brauche.
  Nghĩa
  … bởi vì tôi cần nó cho công việc của mình.
 • … weil ich in Deutschland/in Österreich/in der (deutschsprachigen) Schweiz/in Liechtenstein lebe.
  Nghĩa
  … bởi vì tôi sống ở Đức / Áo / (vùng nói tiếng Đức) Thụy Sĩ / Liechtenstein.
 • … weil ich in Deutschland leben und arbeiten will.
  Nghĩa
  … bởi vì tôi muốn sống và làm việc tại Đức.
 • … weil mein Mann Deutscher ist.
  Nghĩa
  … bởi vì chồng tôi là người Đức.
 • … weil meine Frau Österreicherin ist.
  Nghĩa
  … bởi vì vợ tôi là người Áo.
 • … weil ich in Deutschland studieren will.
  Nghĩa
  … bởi vì tôi muốn học ở Đức.
 • … weil ich nach Deutschland reisen will.
  Nghĩa
  … bởi vì tôi muốn đi du lịch Đức.
 • … weil ich Germanistik studieren will.
  Nghĩa
  … bởi vì tôi muốn học tiếng Đức.
 • Ich lese/höre gern deutsche Texte/Texte auf Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi thích đọc / nghe các văn bản tiếng Đức.
 • Ich höre deutsches Radio und sehe deutsches Fernsehen.
  Nghĩa
  Tôi nghe đài Đức và xem truyền hình Đức.
 • Ich lese viel auf Deutsch. Ich sehe Filme auf Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đọc rất nhiều bằng tiếng Đức. Tôi xem phim bằng tiếng Đức.
 • Ich spreche viel Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi nói rất nhiều tiếng Đức.
 • Der Deutschunterricht gefällt mir (nicht).
  Nghĩa
  Tôi (không) thích các bài học tiếng Đức.
 • Ich lerne (nicht) gern/gerne Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi (không) thích học tiếng Đức.
 • Deutsch gefällt mir.
  Nghĩa
  Tôi thích nước Đức.
 • Deutsch ist meine Lieblingssprache.
  Nghĩa
  Tiếng Đức là ngôn ngữ yêu thích của tôi.
 • Meine Lieblingssprache ist Deutsch.
  Nghĩa
  Ngôn ngữ yêu thích của tôi là tiếng Đức.
 • Ich liebe die deutsche Sprache.
  Nghĩa
  Tôi yêu tiếng Đức.
 • Ich mag Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi thích tiếng Đức.
 • Ich muss mehr üben/sprechen/schreiben.
  Nghĩa
  Tôi cần luyện tập / nói / viết nhiều hơn nữa.
 • Ich will mehr Übungen zum Hörverstehen machen.
  Nghĩa
  Tôi muốn làm nhiều bài tập nghe hơn.
 • Ich muss noch viel lernen.
  Nghĩa
  Tôi có rất nhiều điều để học hỏi.

B. Um Informationen zum Thema „Sprachen lernen“ bitten | Hỏi thông tin về chủ đề „học ngôn ngữ“

Sprachen lernen | Học ngôn ngữ

 • Was ist deine/eure/Ihre Muttersprache?
  Nghĩa
  Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì?
 • Welche Muttersprache hast du/habt ihr/haben Sie?
  Nghĩa
  Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì?
 • Welche Sprachen sprichst du/sprecht ihr/sprechen Sie?
  Nghĩa
  Bạn nói những tiếng gì?
 • Welche Sprachen lernst du/lernt ihr/lernen Sie?
  Nghĩa
  Bạn đang học những thứ tiếng gì?
 • Welche Sprachen hast du/habt ihr/haben Sie gelernt?
  Nghĩa
  Bạn đã học những ngôn ngữ nào?
 • Welche Sprache willst du/wollt ihr/wollen Sie (noch) lernen?
  Nghĩa
  Bạn (còn) muốn học ngôn ngữ nào (nữa)?
 • Wie gut sprichst du/sprecht ihr/sprechen Sie Englisch?
  Nghĩa
  Bạn nói tiếng Anh có tốt không?
 • Seit wann lernst du Spanisch?
  Nghĩa
  Bạn học tiếng Tây Ban Nha từ khi nào?
 • Wie lange lernt ihr schon Portugiesisch?
  Nghĩa
  Bạn đã học tiếng Bồ Đào Nha được bao lâu rồi?
 • Welche Sprachen hast du in der Schule gelernt?
  Nghĩa
  Bạn đã học những ngôn ngữ nào ở trường học?
 • Wo lernst du Türkisch?
  Nghĩa
  Bạn học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ở đâu?

Deutsch lernen | Học tiếng Đức

 • Wo lernst du/lernt ihr/lernen Sie Deutsch?
  Nghĩa
  Bạn đang học tiếng Đức ở đâu?
 • Wo hast du/habt ihr/haben Sie Deutsch gelernt?
  Nghĩa
  Bạn đã học tiếng Đức ở đâu?
 • Seit wann lernst du Deutsch?
  Nghĩa
  Bạn học tiếng Đức từ khi nào?
 • Lernt ihr schon lange Deutsch?
  Nghĩa
  Các bạn học tiếng Đức lâu chưa?
 • Wie lange lernen Sie schon Deutsch?
  Nghĩa
  Ngài đã học tiếng Đức bao lâu rồi?
 • Machst du einen Deutschkurs?
  Nghĩa
  Bạn đang tham gia một khóa học tiếng Đức à?
 • Besucht ihr einen Deutschkurs?
  Nghĩa
  Các bạn đang tham gia một khóa học tiếng Đức à?
 • Nehmen Sie an einem Deutschkurs teil?
  Nghĩa
  Ngài đang tham gia một khóa học tiếng Đức à?
 • Wo ist der Deutschkurs? Wann ist der Deutschkurs?
  Nghĩa
  Khóa học tiếng Đức đó ở đâu? Khóa học tiếng Đức đó diễn ra khi nào?
 • Wie lange dauert der/dein/euer/Ihr Deutschkurs?
  Nghĩa
  Khóa học tiếng Đức đó kéo dài bao lâu?
 • Wie viele Personen sind im Deutschkurs?
  Nghĩa
  Có bao nhiêu người tham gia khóa học tiếng Đức?
 • Wie viele Teilnehmer hat der Deutschkurs?
  Nghĩa
  Khóa học tiếng Đức đó có bao nhiêu người tham gia?
 • Wie findest du/findet ihr/finden Sie den Deutschkurs/den Deutschlehrer/die Deutschlehrerin?
  Nghĩa
  Bạn thấy khóa học tiếng Đức/thầy giáo/cô giáo tiếng Đức như nào?
 • Gefällt dir/euch/Ihnen der Deutschunterricht?
  Nghĩa
  Bạn có thích các bài học tiếng Đức?
 • Wie ist dein/euer/Ihr Sprachniveau in Deutsch?
  Nghĩa
  Trình độ tiếng Đức của bạn như thế nào?
 • Welches Sprachniveau hast du in Deutsch?
  Nghĩa
  Trình độ tiếng Đức của bạn là như thế nào?
 • Wie gut sprichst du/sprecht ihr/sprechen Sie Deutsch?
  Nghĩa
  Bạn có nói tiếng Đức tốt không?
 • Wie gut ist dein/euer/Ihr Deutsch?
  Nghĩa
  Tiếng Đức của bạn có tốt không?
 • Was findest du schwer? Was findet ihr leicht? Was finden Sie einfach/schwierig?
  Nghĩa
  Bạn thấy khó khăn ở điểm nào? Bạn thấy điều gì dễ? Bạn thấy điều gì dễ / khó?
 • Wann ist deine/eure/Ihre Deutschprüfung?
  Nghĩa
  Bao giờ bạn thi tiếng Đức?
 • Warum lernst du/lernt ihr/lernen Sie Deutsch?
  Nghĩa
  Tại sao bạn học tiếng Đức?
 • Was ist deine/eure/Ihre Lieblingssprache?
  Nghĩa
  Ngôn ngữ yêu thích của bạn là gì?
 • Ist Deutsch deine Lieblingssprache?
  Nghĩa
  Tiếng Đức có phải là ngôn ngữ yêu thích của bạn không?
 • Wie lernst du Deutsch? Was machst du (nicht) gern?
  Nghĩa
  Bạn học tiếng Đức như thế nào? Bạn (không) thích làm gì?

C. Im Deutschunterricht | Trong tiết học tiếng Đức

 • Wie sagt man das auf Deutsch?
  Nghĩa
  Điều này nói tiếng Đức như nào?
 • Wie sagt man „encantado“ auf Deutsch?
  Nghĩa
  Từ „encantado“ ở tiếng Đức nghĩa là gì?
 • Was bedeutet „etwa“?
  Nghĩa
  Từ „etwa“ nghĩa là gì?
 • Wie schreibt man das?
  Nghĩa
  Viết cái đó như nào?
 • Wie schreibt man „ungefähr“?
  Nghĩa
  Viết từ „ungefähr“ như nào vậy?
 • Können Sie das bitte buchstabieren?
  Nghĩa
  Ngài có thể đánh vần điều đó được không?
 • Kannst du/Können Sie das Wort/den Satz bitte an die Tafel schreiben?
  Nghĩa
  Bạn có thể viết câu đó lên bảng được không?
 • Wie spricht man das Wort aus?
  Nghĩa
  Từ đó phát âm như nào?
 • Entschuldigung, ich habe dich/Sie nicht verstanden. Kannst du/Können Sie es bitte noch einmal wiederholen?
  Nghĩa
  Xin lỗi, tôi không hiểu bạn. Bạn có thể làm ơn nhắc lại lần nữa được không?
 • Ich verstehe das nicht. / Ich habe das nicht verstanden.
  Nghĩa
  Tôi không hiểu điều đó.
 • Kannst du/Können Sie mir das bitte erklären?
  Nghĩa
  Bạn có thể giải thích điều đó cho tôi được không?
 • Kannst du/Können Sie bitte (ein bisschen) langsamer sprechen?
  Nghĩa
  Bạn có thể nói chậm lại một chút được không?
 • Ich möchte den Text noch einmal hören.
  Nghĩa
  Tôi muốn nghe đoạn hội thoại đó thêm một lần nữa.
 • Was muss ich machen?
  Nghĩa
  Tôi phải làm gì đây?

D. Anmeldung zum Deutschkurs | Đăng kí khóa học tiếng Đức

 • Wann ist der Kurs?
  Nghĩa
  Khóa học bắt đầu khi nào?
 • Wann beginnt/endet der Kurs?
  Nghĩa
  Khi nào khóa học bắt đầu/kết thúc?
 • Wann fängt der Kurs an?
  Nghĩa
  Khóa học bắt đầu khi nào?
 • Wie lange dauert/geht der Kurs?
  Nghĩa
  Khóa học kéo dài trong bao lâu?
 • Wann ist der Deutschkurs?
  Nghĩa
  Khóa học tiếng Đức này bắt đầu khi nào?
 • Wo ist der Deutschkurs?
  Nghĩa
  Khóa học tiếng Đức này diễn ra ở đâu?
 • Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?
  Nghĩa
  Tiết học bắt đầu lúc mấy giờ?
 • Um wie viel Uhr endet der Unterricht?
  Nghĩa
  Tiết học kết thúc lúc mấy giờ?
 • Wie viel kostet der Deutschkurs?
  Nghĩa
  Khóa học tiếng Đức này giá bao nhiêu?
 • Gibt es am Ende eine Deutschprüfung?
  Nghĩa
  Kết thúc khóa học tiếng Đức này có phải thi không?
 • Wo kann ich mich für den Kurs anmelden?
  Nghĩa
  Tôi có thể đăng kí khóa học này ở đâu?
 • Gibt es (noch) einen Platz im Kurs?
  Nghĩa
  Khóa học vẫn còn chỗ trống chứ?
 • Ich möchte mich für den Kurs anmelden.
  Nghĩa
  Tôi muốn đăng kí khóa học này.
 • Ich möchte an dem Kurs teilnehmen.
  Nghĩa
  Tôi muốn tham gia khóa học này.
 • Kann ich an dem Kurs teilnehmen?
  Nghĩa
  Tôi có thể tham gia khóa học này được không?

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 36: Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Đức - das Plusquamperfekt

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Đức dùng để chỉ quá khứ có đúng không? Không đúng hoàn toàn. Hãy đọc bài này ngay để biết vì sao bạn nhé.

Bài 39: Động từ bất qui tắc tiếng Đức chia theo trình độ

173 động từ bất qui tắc tiếng Đức thường dùng, được thể hiện ở bốn dạng: nguyên thể, hiện tại, quá khứ, phân từ, giúp chia chuẩn 14 thì tiếng Đức.

Cập nhật đề thi viết tiếng Đức B1 Goethe kèm lời giải mẫu

Bạn đang tìm kiếm nguồn tài liệu đáng tin cậy để chuẩn bị cho kỳ thi viết tiếng Đức B1? Đừng tìm đâu xa, bởi vì bạn đã đến đúng chỗ rồi đấy!

Bài 57: Đề viết thư tiếng Đức A1 mẫu

Một số bài thư mẫu tiếng Đức A1 giúp bạn làm quen với các dạng thư. Đọc để ôn lại và hiểu kĩ hơn phần lý thuyết viết thư đã học.

Bài 33: Các thì trong tiếng Đức

Thì trong tiếng Đức được hiểu một cách đơn giản và đúng đắn nhất là: thời gian mà động từ xảy ra. Động từ cũng được gọi là từ thời gian.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề sức khỏe

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề sức khỏe gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Học tiếng Đức dễ dàng với bộ thẻ từ vựng 1000 từ tiếng Đức A1

Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ học tiếng Đức miễn phí và rất hữu ích, đó là Bộ thẻ từ vựng 1000 từ tiếng Đức A1 tại CLB Tiếng Đức Việt Đức.

Bài 11: 50 động từ thường gặp trong tiếng Đức

50 động từ tiếng Đức cơ bản nhất bạn không thể không biết. 50 động từ tiếng Đức cơ bản được chia ở thì hiện tại ở tất cả các ngôi.

Bài 20: Tân ngữ trực tiếp trong tiếng Đức - Akkusativ

Trong tiếng Đức, thành phần nào bị động từ tác động thì được gọi là tân ngữ. Nó thường là tân ngữ trực tiếp hay còn gọi là cách 4, Akkusativ.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 2 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x