Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề gia đình và con cái

0 735

7 phút Chủ đề Familie und Kinder là một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng là một trong những chủ đề mà đi thi bạn thường gặp phải.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề gia đình và con cái

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề gia đình và con cái

7 phút

Chủ đề Familie und Kinder là một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng là một trong những chủ đề mà đi thi bạn thường gặp phải. Hãy cùng CLB Tiếng Đức Việt Đức tìm hiểu hầu hết các mẫu câu tiếng Đức quan trọng và hữu ích nhất cho chủ đề này bạn nhé.

Familie und Kinder | Gia đình và con cái

A. Informationen über die Familie geben | Đưa thông tin về Gia đình

Familienmitglieder | Các thành viên gia đình

 1. Mein Bruder/Vater/Großvater (Opa)/Onkel/Cousin (Vetter) heißt…
  Nghĩa
  Anh trai / bố / ông (bà) / chú / anh họ (anh em họ) của tôi được gọi là …
 2. Er ist 11 Jahre alt.
  Nghĩa
  Nó 11 tuổi.
 3. Meine Schwester/Mutter/Großmutter (Oma)/Tante/Cousine (Kusine) heißt…
  Nghĩa
  Em gái / mẹ / bà (bà) / dì / em họ của tôi được gọi là…
 4. Sie ist 27 Jahre alt.
  Nghĩa
  Cô ta 27 tuổi rồi.
 5. Ich habe drei Geschwister: einen Bruder und zwei Schwestern.
  Nghĩa
  Tôi có ba anh chị em: một anh trai và hai chị gái.
 6. Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind.
  Nghĩa
  Tôi không có anh chị em. Tôi là con một.
 7. Mein Großvater lebt nicht mehr. Er ist vor einem Jahr gestorben.
  Nghĩa
  Ông tôi không còn sống nữa. Ông đã mất một năm trước rồi.
 8. Er ist (schon) tot.
  Nghĩa
  Ông ấy đã mất.
 9. Meine Großeltern haben drei Enkelkinder/Enkel: einen Enkel und zwei Enkelinnen.
  Nghĩa
  Ông bà nội tôi có ba cháu nội / ngoại: một cháu ngoại và hai cháu gái.
 10. Meine Eltern sind geschieden.
  Nghĩa
  Bố mẹ tôi đã ly hôn.
 11. Meine Eltern leben getrennt.
  Nghĩa
  Bố mẹ tôi sống ly thân.
 12. Ich lebe bei meinem Vater/bei meiner Mutter.
  Nghĩa
  Tôi sống với bố / mẹ.
 13. Ich wohne noch bei meinen Eltern, aber ich will ausziehen.
  Nghĩa
  Tôi vẫn sống với bố mẹ, nhưng tôi muốn chuyển ra ngoài sống.
 14. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern.
  Nghĩa
  Tôi không còn sống với bố mẹ nữa.
 15. Meine Eltern wohnen in der Nähe und wir sehen uns oft.
  Nghĩa
  Cha mẹ tôi sống gần đây và chúng tôi gặp nhau thường xuyên.
 16. Meine Schwester hat zwei Kinder. Mein Neffe heißt Robert und meine Nichte heißt Anke.
  Nghĩa
  Em gái tôi có hai con. Cháu trai tôi tên là Robert và cháu gái tôi tên là Anke.
 17. Meine Schwester ist seit einem Jahr verheiratet. Mein Schwager heißt…
  Nghĩa
  Em gái tôi đã kết hôn được một năm. Anh rể tôi tên là …
 18. Mein Bruder ist seit einem Monat verheiratet. Meine Schwägerin heißt…
  Nghĩa
  Anh trai tôi kết hôn được một tháng. Chị dâu tôi tên là …
 19. Der Bruder von meiner Frau heißt… Er ist mein Schwager.
  Nghĩa
  Anh trai của vợ tôi được gọi là … Anh ấy là anh rể của tôi.
 20. Die Schwester von meinem Mann heißt… Sie ist meine Schwägerin.
  Nghĩa
  Em gái của chồng tôi được gọi là … Cô ấy là chị dâu của tôi.
 21. Meine Schwiegereltern leben auch bei uns.
  Nghĩa
  Bố mẹ chồng tôi cũng sống với chúng tôi.
 22. Mein Schwiegervater heißt… Meine Schwiegermutter heißt…
  Nghĩa
  Bố chồng tôi tên là … Mẹ chồng tôi tên là …
 23. Ich habe eine große Familie.
  Nghĩa
  Tôi có một gia đình lớn.

Familienstand | Tình trạng hôn nhân

 1. Ich bin Single / ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet.
  Nghĩa
  Tôi độc thân / độc thân / đã kết hôn / ly hôn / góa bụa.
 2. Ich habe keinen Freund/keine Freundin. Ich bin Single.
  Nghĩa
  Tôi không có bạn trai. Tôi độc thân.
 3. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig, aber ich habe einen Partner/eine Partnerin.
  Nghĩa
  Tôi chưa kết hôn. Tôi độc thân nhưng tôi có bạn đời.
 4. Ich habe einen Freund/eine Freundin.
  Nghĩa
  Tôi có bạn trai.
 5. Wir kennen uns schon zwölf Jahre.
  Nghĩa
  Chúng tôi quen nhau được mười hai năm.
 6. Wir kennen uns seit zwölf Jahren.
  Nghĩa
  Chúng tôi quen nhau được mười hai năm.
 7. Wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã gặp nhau bốn năm trước.
 8. Ich habe meinen Mann/meine Frau vor 17 Jahren in Bern kennengelernt.
  Nghĩa
  Tôi gặp chồng / vợ tôi 17 năm trước ở Bern.
 9. Ich habe ihn/sie an der Universität (Uni) kennengelernt.
  Nghĩa
  Tôi đã gặp anh ấy / cô ấy ở trường đại học (Uni).
 10. Wir sind seit einem Jahr zusammen.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã ở bên nhau được một năm.
 11. Wir sind erst fünf Monate zusammen.
  Nghĩa
  Chúng tôi mới chỉ bên nhau được năm tháng.
 12. Wir sind schon drei Jahre zusammen.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm.
 13. Ich bin verheiratet.
  Nghĩa
  Tôi đã kết hôn.
 14. Ich bin/Wir sind schon 26 Jahre verheiratet.
  Nghĩa
  Tôi / chúng tôi đã kết hôn được 26 năm.
 15. Ich bin/Wir sind erst einen Monat verheiratet.
  Nghĩa
  Tôi / chúng tôi mới kết hôn được một tháng.
 16. Ich bin/Wir sind seit vier Jahren verheiratet.
  Nghĩa
  Tôi / chúng tôi đã kết hôn được bốn năm.
 17. Wir haben vor einem Jahr geheiratet.
  Nghĩa
  Chúng tôi kết hôn cách đây một năm.
 18. Ich bin verheiratet, aber ich lebe von meinem Mann/von meiner Frau getrennt.
  Nghĩa
  Tôi đã kết hôn, nhưng tôi sống ly thân với chồng / vợ.
 19. Ich war verheiratet, aber jetzt bin ich geschieden.
  Nghĩa
  Tôi đã kết hôn nhưng bây giờ tôi đã ly hôn.
 20. Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Ich bin seit einem Jahr Witwer.
  Nghĩa
  Vợ tôi mất cách đây một năm. Tôi đã góa vợ được một năm.
 21. Mein Mann ist vor drei Jahren gestorben. Ich bin seit drei Jahren Witwe.
  Nghĩa
  Chồng tôi đã mất cách đây 3 năm. Tôi đã là một góa phụ được ba năm.

Kinder  | Con cái

 1. Ich habe keine Kinder, aber ich will/möchte (später) ein Kind/zwei Kinder haben.
  Nghĩa
  Tôi không có con, nhưng tôi muốn / muốn có một đứa con / hai đứa con (sau này).
 2. Ich will/möchte keine Kinder haben.
  Nghĩa
  Tôi không muốn / không muốn có con.
 3. Ich möchte (noch/im Moment) keine Kinder haben, weil ich zuerst arbeiten will.
  Nghĩa
  Tôi chưa muốn có con (hiện tại / chưa) vì tôi muốn đi làm trước.
 4. Ich habe/Wir haben ein Kind/zwei Kinder.
  Nghĩa
  Tôi có / chúng tôi có một con / hai con.
 5. Ich habe ein Kind, aber keinen Partner/keine Partnerin.
  Nghĩa
  Tôi có một đứa con, nhưng tôi không có bạn đời.
 6. Ich bin alleinerziehend/alleinerziehender Vater/alleinerziehende Mutter.
  Nghĩa
  Tôi là cha / mẹ đơn thân / cha đơn thân / mẹ đơn thân.
 7. Mein/Unser Sohn heißt… und ist… Jahre alt.
  Nghĩa
  Tôi / con trai chúng tôi tên là … và … tuổi.
 8. Meine/Unsere Söhne heißen… und sind… Jahre alt.
  Nghĩa
  Con trai của tôi / chúng tôi được gọi là … và … tuổi.
 9. Meine/Unsere Tochter heißt… und ist… Jahre alt.
  Nghĩa
  Tôi / con gái chúng tôi tên là … và … tuổi.
 10. Meine/Unsere Töchter heißen… und sind… Jahre alt.
  Nghĩa
  Con gái của tôi / chúng tôi được gọi là … và … tuổi.
 11. Mein Sohn/Unser Sohn geht noch zur Schule.
  Nghĩa
  Con trai tôi / con trai chúng tôi vẫn đang đi học.
 12. Meine Tochter/Unsere Tochter studiert an der Universität (in) Bonn.
  Nghĩa
  Con gái tôi / con gái chúng tôi đang học tại Đại học Bonn.
 13. Unsere Kinder wohnen noch bei uns.
  Nghĩa
  Các con của chúng tôi vẫn sống với chúng tôi.
 14. Am 9. Juli 2010 ist unser Kind geboren.
  Nghĩa
  Con chúng tôi sinh ngày 9/7/2010.
 15. Ich bin (im siebten Monat) schwanger.
  Nghĩa
  Tôi đang mang thai được 7 tháng.
 16. Im März bekomme/kriege ich das/ein Baby.
  Nghĩa
  Vào tháng 3, tôi sẽ có một em bé.
 17. Im Juni habe ich/haben wir ein Kind bekommen.
  Nghĩa
  Vào tháng 6, tôi / chúng tôi đã có một đứa con.
 18. Wir haben auch ein Haustier. Wir haben einen Hund/eine Katze.
  Nghĩa
  Chúng tôi cũng có một con vật cưng. Chúng tôi có một con chó / con mèo.

B. Um Informationen über die Familie bitten | Hỏi thông tin gia đình

Familienmitglieder – Wortschatz Familie | Thành viên gia đình – Từ vựng gia đình

 1. Wie heißt dein/euer/Ihr Bruder/Vater/Großvater (Opa)/Onkel/Cousin (Vetter)?
  Nghĩa
  Tên của anh trai / bố / ông nội (ông ngoại) / chú / anh họ (anh họ) của bạn là gì?
 2. Wie alt ist er?
  Nghĩa
  Anh ấy bao nhiêu tuổi?
 3. Wie heißt deine/eure/Ihre Schwester/Mutter/Großmutter (Oma)/Tante/Cousine (Kusine)?
  Nghĩa
  Tên của chị gái / mẹ / bà (bà) / dì / anh họ (em họ) của bạn là gì?
 4. Wie alt ist sie?
  Nghĩa
  Cô ấy bao nhiêu tuổi?
 5. Hast du/Habt ihr/Haben Sie Geschwister?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn có anh chị em ruột không?
 6. Wie alt sind deine/Ihre Geschwister?
  Nghĩa
  Anh chị em của bạn bao nhiêu tuổi?
 7. Hast du einen Bruder? Hast du eine Schwester?
  Nghĩa
  Bạn có anh trai không? Bạn có em gái không?
 8. Hast du einen Bruder oder eine Schwester?
  Nghĩa
  Bạn có anh trai hay em gái?
 9. Wohnst du noch bei deinen Eltern?
  Nghĩa
  Bạn vẫn sống ở nhà bố mẹ bạn chứ?
 10. Wohnen deine/eure/Ihre Eltern in der Nähe? Wie oft seht ihr euch/sehen Sie sich?
  Nghĩa
  Bố mẹ bạn/các bạn có sống gần đây không? Hai bạn gặp nhau bao lâu một lần?
 11. Hast du/Haben Sie Neffen oder Nichten?
  Nghĩa
  Bạn / Ngài có cháu trai hay cháu gái không?
 12. Wie alt ist dein/Ihr Neffe?
  Nghĩa
  Cháu trai của bạn bao nhiêu tuổi?
 13. Wie alt ist deine/Ihre Nichte?
  Nghĩa
  Cháu gái của bạn bao nhiêu tuổi?

Familienstand | Tình trạng hôn nhân

 1. Wie ist Ihr Familienstand? (Frage in der Verwaltung)
  Nghĩa
  Tình trạng hôn nhân của bạn là gì? (Câu hỏi hành chính)
 2. Bist du/Seid ihr/sind Sie ledig oder verheiratet?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn / Ngài độc thân hay đã kết hôn?
 3. Bist du/Seid ihr/Sind Sie verheiratet?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn / bạn đã kết hôn chưa?
 4. Bist du/Sind Sie Single?
  Nghĩa
  Bạn / Ngài có độc thân không?
 5. Hast du/Haben Sie einen Freund/eine Freundin?
  Nghĩa
  Bạn có bạn trai chưa?
 6. Seit wann bist du/seid ihr/sind Sie verheiratet?
  Nghĩa
  Bạn kết hôn được bao lâu rồi?
 7. Bist du/Seid ihr/Sind Sie schon lange verheiratet?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn / Ngài lập gia đình lâu chưa?
 8. Wo habt ihr euch kennengelernt?
  Nghĩa
  Hai người quen nhau ở đâu?
 9. Wann hast du ihn/sie kennengelernt?
  Nghĩa
  Bạn gặp anh ấy / cô ấy khi nào?
 10. Wann hast du/habt ihr geheiratet?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn đã kết hôn khi nào?
 11. Möchtest du/Willst du heiraten?
  Nghĩa
  Bạn có muốn kết hôn không?
 12. Möchtet ihr/Wollt ihr heiraten?
  Nghĩa
  Các bạn có muốn kết hôn không?
 13. Möchten Sie/Wollen Sie heiraten?
  Nghĩa
  Ngài/các Ngài có muốn kết hôn không?

Kinder | Con cái

 1. Hast du/Habt ihr/Haben Sie Kinder?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn có con không?
 2. Wie viele Kinder hast du/habt ihr/haben Sie?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn / Ngài có bao nhiêu con?
 3. Willst du/Wollt ihr/Wollen Sie noch ein Kind/noch mehr Kinder haben?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn / Ngài có muốn sinh thêm con / có thêm con không?
 4. Willst/Möchtest du Kinder haben?
  Nghĩa
  Bạn muốn có con không?
 5. Wollt/Möchtet ihr Kinder haben?
  Nghĩa
  Các bạn muốn có con không?
 6. Wollen/Möchten Sie Kinder haben?
  Nghĩa
  Ngài có muốn có con không?
 7. Warum/Wieso willst du keine Kinder haben?
  Nghĩa
  Tại sao bạn không muốn có con?
 8. Hast du/Habt ihr/Haben Sie einen Jungen/einen Sohn oder ein Mädchen/eine Tochter?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn / Ngài muốn có con trai hay con gái?
 9. Wie heißt dein/euer/Ihr Sohn? Wie alt ist er?
  Nghĩa
  Con trai bạn tên gì? Nó bao nhiêu tuổi?
 10. Wie heißt deine/eure/Ihre Tochter? Wie alt ist sie?
  Nghĩa
  Con gái của bạn tên là gì? Nó bao nhiêu tuổi?
 11. Wie heißen deine/eure/Ihre Kinder? Wie alt sind sie?
  Nghĩa
  Tên của con cái của bạn / các bạn / Ngài là gì? Chúng bao nhiêu tuổi rồi?
 12. Wann ist dein/euer/Ihr Kind geboren?
  Nghĩa
  Con bạn / các bạn / Ngài sinh khi nào?
 13. Wohnen deine Kinder noch bei dir?
  Nghĩa
  Các con của bạn có còn sống với bạn không?
 14. Wohnen eure Kinder noch bei euch?
  Nghĩa
  Các con của các bạn có còn sống với bạn không?
 15. Wohnen Ihre Kinder noch bei Ihnen?
  Nghĩa
  Các con của Ngài có còn sống với bạn không?
 16. Hast du/Habt ihr/Haben Sie ein Haustier?
  Nghĩa
  Bạn / các bạn / Ngài có thú cưng không?

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 53: Phương pháp luyện nghe tiếng Đức

Kinh nghiệm luyện nghe tiếng Đức mỗi ngày một tốt hơn. Kinh nghiệm do những người học tiếng Đức lâu năm chia sẻ. Làm chủ kĩ năng nghe sau khi đọc.

Bài 46: Thể bị động trong tiếng Đức

Bị động trong tiếng Đức thường gây nhầm lẫn cho học viên. Trong câu bị động chủ ngữ thay vì sinh ra động từ thì lại bị động từ tác động.

Bài 54: Phương pháp luyện nói tiếng Đức

Phương pháp luyện nói tiếng Đức được rút ra từ kinh nghiệm học ngoại của nhiều người. Nó giúp ta nhanh chóng làm chủ kĩ năng nói tiếng Đức của mình.

Từ vựng tiếng Đức theo chủ đề dấu chấm câu

Nắm vững được từ vựng về các dấu câu sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc đọc, viết chính tả.

Nội dung ngữ pháp tiếng Đức A1

Dưới đây là nội dung các vấn đề ngữ pháp tiếng Đức A1 mà bạn sẽ được học tại CLB Tiếng Đức Việt Đức. Nhìn mục lục tuy có vẻ dài, nhưng thực ra lại rất dễ.

Bài 22: Sở hữu cách trong tiếng Đức - der Genitiv

Sở hữu cách chính là sở hữu của danh từ, cụm danh từ... Vậy sở hữu cách trong tiếng Đức có bị chia thành đối cách hay tặng cách nữa không?

Bài 26: Danh từ yếu trong tiếng Đức (Die N-Deklination)

Danh từ yếu (Die N-Deklination) là một hiện tượng ngữ pháp hiếm gặp trong tiếng Đức, tuy nhiên, nếu biết nó chúng ta sẽ sử dụng tiếng Đức được chuẩn hơn.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề phương tiện giao thông

Mẫu câu theo chủ đề phương tiện giao thông gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 52: Hướng dẫn viết tiếng Đức hiệu quả

Viết tiếng Đức hiệu quả giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày tại Đức. Viết tiếng Đức thế nào cho đúng, hấp dẫn người đọc là một nghệ thuật.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 2 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x