Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Đức – das Plusquamperfekt

CLB Tiếng Đức Việt Đức