Phân biệt chủ ngữ động từ tân ngữ trong câu tiếng Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức