Mẫu câu chào hỏi giới thiệu bản thân đơn giản trong tiếng Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức