Động từ haben trong tiếng Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức