Danh từ yếu trong tiếng Đức Die N-Deklination

CLB Tiếng Đức Việt Đức