Thì quá khứ thường trong tiếng Đức – das Präteritum

CLB Tiếng Đức Việt Đức