Thì hiện tại trong tiếng Đức – das Präsens

CLB Tiếng Đức Việt Đức