Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Đức – das Perfekt

CLB Tiếng Đức Việt Đức