Tân ngữ gián tiếp trong tiếng Đức – Dativ

CLB Tiếng Đức Việt Đức