Zentrum Deutsche Sprache Viet-Duc

CLB Tiếng Đức Việt Đức được thành lập đầu năm 2011 tại Hà Nội. Là một trong những trung tâm dạy tiếng Đức đầu tiên tại Việt Nam, mục đích quan trọng của CLB là: Giảng dạy tiếng Đức Hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đức và châu Âu. Trong mối tương quan này, CLB Tiếng Đức Việt Đức ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng sự hiểu biết của các học viên Việt Nam đối với nước Đức.
CLB Tiếng Đức Việt Đức